Scroll Top
krowy na pastwisku

Kto wydzierżawi OPR?
Fot. JackieLou DL z Pixabay

Kto wydzierżawi OPR?
Fot. JackieLou DL z Pixabay

Kto wydzierżawi od KOWR ośrodek produkcji rolniczej?

Ministerstwo Rolnictwa szykuje KOWR do przetargów na OPR – przygotowano kryteria wyboru ofert.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych, liczbie punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzajów dowodów potwierdzających ich spełnienie może się pilnie przydać – w 2024 roku wygasa 67 spośród umów, co do których dzierżawcy nie wyrazili zgody na wyłączenie z dzierżaw 30 proc. areału, zarządzone w 2011 roku.

Takich wygasających umów dzierżawy jest 403, na łączną powierzchnię 178,1 tys. ha.

Najwięcej gruntów powraca z umów dzierżawy już w roku 2023 – ponad 37,4 tys. ha czyli 39% całej powierzchni z umów wygasających w latach 2023-2026. W roku 2026 powraca 36,7 tys. ha (38%), a w latach 2025-2026 powraca 21,9 tys. ha (23%).

To żadna tajemnica, wszystko było wiadomo dawno.

Czytaj np.

KOWR zaskoczony powrotem w tym roku  z dzierżaw 37 tys. ha

I od dawna KOWR sposobił się do tworzenia na odbieranej dzierżawcom ziemi ośrodków produkcji rolniczej.

Teraz przystąpiono do konkretów, ustalając kryteria, według których rozstrzygane będą przetargi na dzierżawę OPR. Warto przypomnieć, że OPR (nie mylić z PGR) to gospodarstwa większe niż 50 ha, tworzące całość gospodarczą, których podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie. Od 2020 roku takich OPR stworzono trzy.

Jest to już druga próba sformułowania tych kryteriów przetargowych.

O pierwszej czytaj:

Kto wydzierżawi ośrodek produkcji rolniczej? 

Trzeba przyznać, że druga propozycja jest mocno uproszczona i nieco dopowiedziana.

Kryterium oferowanego czynszu dzierżawnego czyni wyraźnie najważniejszym czynnikiem przetargowym – ten, kto zaproponuje czynsz najwyższy dostanie 50 pkt., wszystkie kolejne oferty będą do tej oferty porównywane, do ich oceny (to właśnie to dopowiedzenie) ustali się liczbę punktów stanowiącą iloczyn liczby 50 oraz procentowego stosunku rocznego czynszu dzierżawnego w tej ofercie w odniesieniu do rocznego czynszu dzierżawnego wskazanego w ofercie wywoławczej. Oferty z wysokością czynszu równą wywoławczej otrzymają 0 pkt.

Co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym oraz średnioroczna skala produkcji rolnej prowadzonej przez składającego ofertę w roku poprzedzającym rok, w którym ogłoszono przetarg, wynosząca co najmniej 50% średniorocznej docelowej produkcji rolnej ośrodka produkcji rolniczej wskazanej w ogłoszeniu o przetargu może dać – lub nie dać (innej możliwości nie przewidziano) –  15 pkt.

Zdolności techniczne znacznie uproszczono: 12 pkt otrzyma ten, kto udokumentował posiadanie maszyn rolniczych służących do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z profilem produkcyjnym, wskazanych w ogłoszeniu o przetargu, o najwyższej wartości ustalonej według cen ich nabycia, które znajdują się w jego posiadaniu co najmniej rok i nie dłużej niż 5 lat przed dniem ogłoszenia przetargu.

Oferty pozostałe będą wycenione wg zasady dotyczącej też czynszu (tym razem mnożnik to 12, a nie 50).

Powierzchnia użytków rolnych nabytych lub dzierżawionych z ZWRSP nie powinna przekraczać 300 ha – da wtedy 15 pkt. Jeśli zamknie się w przedziale 300-900 ha, oferta otrzyma liczbę punktów stanowiącą iloczyn liczby 10 oraz procentowego stosunku powierzchni 300 ha do powierzchni nabytych lub dzierżawionych przez tego uczestnika użytków rolnych z Zasobu. Nabywcy i dzierżawcy z ZWRSP ponad 900 ha nie otrzymają punktów za to kryterium.

Określono dość oczywiste dowody potwierdzające spełnienie kryteriów (decyzja o przyznaniu płatności, faktury, potwierdzenia prowadzenie produkcji przez powiatowego lekarza weterynarii, oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!