Scroll Top
budżet agencji rośnie

Dochody ZWRSP rosną szybko
Fot. Gosia K. z Pixabay

Dochody ZWRSP rosną szybko
Fot. Gosia K. z Pixabay

Przychody z dzierżaw i sprzedaży ziemi wzrosną w 2023 roku o 71 proc.

Z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest zawsze duży wpływ do budżetu, ale w 2023 roku przewyższy go Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Niewiele.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 zamieszczono plany finansowe trzech agencji wykonawczych nadzorowanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

ARiMR w 2023 pod kreską

Przychody ARiMR zaplanowano w 2023 r. w wysokości 2.928.639 tys. zł (w tym 2.736.590 tys. zł z dotacji z budżetu państwa) i będą wyższe o 464.600 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (2.464.039 tys. zł), tj. o 18,9%. Zwiększone planowane przychody wynikają przede wszystkim ze wzrostu dotacji z budżetu państwa o kwotę 400.217 tys. zł, tj. o 17,1%, w tym dotacji podmiotowej na zakup materiałów, usług informatycznych i doradczych, obejmujących m.in. realizację projektu Portal rolnika, a także dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań statutowych, w tym na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściową spłatę kapitału kredytów na realizacje inwestycji w gospodarstwach rolnych, a także na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód.

Koszty zostały określone na kwotę 2.976.866 tys. zł i będą wyższe o 513.217 tys. zł w porównaniu do roku 2022 (2.463.649 tys. zł) tj. o 20,8%. Jak podano w uzasadnieniu, wzrosły przede wszystkim koszty amortyzacji, materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a także koszty realizacji zadań, w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych inwestycyjnych i klęskowych. Wzrost funduszu wynagrodzeń wynika przede wszystkim ze zwiększonego zakresu zadań, związanych m.in. z realizacją projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” i jest finansowany ze środków z UE, a także z realizacją zadań w ramach pomocy technicznej PROW 2014- 2020.

Podliczono to tak: „W 2023 r. nastąpi pogorszenie wyniku finansowego, względem roku 2022 (planowany na 2023 r. ujemny wynik finansowy brutto i netto w kwocie (-)48.227 tys. zł), co wynika ze wzrostu zobowiązań w związku ze zwiększeniem kosztów materiałów i energii, spowodowanym znacznym wzrostem cen energii elektrycznej, gazu czy też ze wzrostem oprocentowania kredytów bankowych”.

Co ciekawe, wzrost cen energii i gazu nie popsuje już tak budżetu KOWR.

KOWR nad kreską

Na podstawie zaplanowanych przychodów i kosztów wynik brutto KOWR został określony w wysokości 23.136 tys. zł – podano.

Planowane przychody KOWR w 2023 r. wyniosą 541.128 tys. zł (w tym 13.324 tys. zł z dotacji celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE oraz 521.040 tys. zł ze środków przekazanych przez ZWRSP na koszty funkcjonowania KOWR) i będą wyższe o 36.590 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (504.538 tys. zł), tj. o 7,3%.

Wzrost przychodów wynika głównie z planowanego wyższego poziomu przekazywanych środków na koszty funkcjonowania KOWR (m.in. w związku z planowanym wzrostem wynagrodzeń w 2023 r.). Pomimo wzrostu przychodów zauważalny jest spadek dotacji celowej w odniesieniu do roku 2022 (34.209 tys. zł) – przyznano dodając, że to wynik innego rozliczania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Koszty KOWR zostały zaplanowane w wysokości 517.992 tys. zł i będą wyższe o 25.937 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (492.055 tys. zł), tj. 5,3%. Na planowane koszty składają się głównie koszty funkcjonowania w wysokości 420.969 tys. zł i koszty realizacji zadań 94.662 tys. zł. Wzrost kosztów wynika głównie z planowanego przez KOWR wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a także materiałów i energii oraz usług – podano.

Jak to możliwe, że wśród 541.128 tys. zł na koszty funkcjonowania KOWR jest aż  521.040 tys. zł ze środków przekazanych przez ZWRSP?

Tradycyjnie już ZWRSP ratuje budżet, i to wcale nie tylko swój czy KOWR.

Nie biorąc nic z budżetu, ZWRSP zarabia jak nikt – 302.348 tys. brutto to zaplanowany wynik finansowy ZWRSP w nadchodzącym roku.

Skąd taki piękny wynik? Złożą się na niego rolnicy.

„Planowane przychody ZWRSP w 2023 r. wyniosą 1.947.618 tys. zł i będą wyższe o 808.820 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.138.798 tys. zł), tj. o 71%. Ich źródłem będą głównie przychody ze sprzedaży mienia Zasobu i przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu oraz przychody finansowe. Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu cen sprzedaży gruntów i planowanego obszaru podlegającego sprzedaży oraz wzrostu czynszu dzierżawnego opartego o średnią cenę pszenicy” – podano.

W 2023 r. koszty ZWRSP zostały zaplanowane w wysokości 1.645.270 tys. zł i będą wyższe o 297.980 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (1.347.290 tys. zł), tj. o 22%. Na planowane koszty składają się głównie koszty zasilenia Funduszu Rekompensacyjnego, środki na koszty funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz koszty gospodarowania mieniem Zasobu – zapisano.

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wychodzi  na 0

W 2023 r. przychody COBORU wyniosą 256.051 tys. zł (w tym 46.451 tys. zł z dotacji celowej i podmiotowej z budżetu państwa oraz 140.000 tys. zł z pozostałych przychodów) i będą wyższe o 133.249 tys. zł od zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2022 (122.802 tys. zł), tj. o 109%. To wynik głównie wyższego poziomu przychodów ze sprzedaży kolejnej części nieruchomości Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu, przychodów z działalności gospodarczej oraz dotacji celowej i podmiotowej.

Nieco większe niż 100 proc. będą tu też koszty ubiegłoroczne – a to za sprawą większych kosztów funkcjonowania i kosztów realizacji zadań. Wzrost kosztów wynika głównie ze wzrostu cen materiałów i energii (tj. nawozów, środków ochrony roślin, gazu, węgla, paliw, prądu), usług (planowane są remonty w Centrali COBORU i Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian i wyburzenie budynków zagrażających zawaleniem) oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – podano w uzasadnieniu.

Rezerwy Strategiczne najbardziej dochodowe

W 2023 roku najlepszy wynik finansowy brutto ma mieć jednak nie jak zwykle ZWRSP, a Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (354.508 tys. zł). Zacznie ona rok ze środkami obrotowymi w kwocie 7.859.250 tys. zł, co stanowi 470,90% planu na 2022 r. Na zwiększenie tej pozycji w stosunku do ustawy budżetowej 2022 roku mają wpływ głównie zapasy towarów stanowiące rezerwy strategiczne – wyjaśniono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!