Scroll Top
banknoty stos

Rząd proponuje 300 zł dodatku do emerytury dla sołtysów z 10-letnim stażem
Fot. Fz z Pixabay

Rząd proponuje 300 zł dodatku do emerytury dla sołtysów z 10-letnim stażem
Fot. Fz z Pixabay

Sołtys ze “świadczeniem pieniężnym”

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Komunikat głosi:

Rząd chce docenić pracę sołtysów. Poza swą główną aktywnością zawodową, wykonują oni bowiem zadania społecznie. Nowe rozwiązanie przewiduje, że sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, będą otrzymywać świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana.

Sołtysi wkładają duży wysiłek na rzecz społeczności wiejskiej. Organizują m.in. zebrania wiejskie i wykonują ich uchwały. Zarządzają także mieniem komunalnym i gminnym oraz organizują życie społeczno-kulturalne.

Najważniejsze rozwiązania:

Sołtysi, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej 10 lat, otrzymają świadczenie wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana.

Świadczenie zostanie przyznane po osiągnięciu 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

Nowe świadczenie dla sołtysów będzie wypłacane przez KRUS na wniosek osoby uprawnionej.

Wzór wniosku zostanie określony w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym sołtys pełnił swoją funkcję.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2023 r.

Czytaj też: Senat przewyższa rząd i Sejm troską o sołtysów

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!