Scroll Top
monety

Zostało ok. 4 proc. z limitu de minimis
Fot. Anna z Pixabay

Zostało ok. 4 proc. z limitu de minimis
Fot. Anna z Pixabay

Limit de minimis wykorzystany

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 21.08.2023 wynosi 283 728 118,09 euro, co stanowi 95,88%.

Oznacza to praktycznie wstrzymanie pomocy udzielanej w ramach tego limitu.

Czytaj też:

Limit de minimis na wyczerpaniu 

Zgodnie z ustawą  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze obwieszczenia, ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, co najmniej raz na kwartał, a w przypadku wyczerpania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – niezwłocznie, informacje o wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Należy się więc spodziewać takiego obwieszczenia, tym bardziej że ostatnie wydane – i jedyne w tym roku – nosi datę 20 kwietnia 2023 r.

Na koniec marca – jak podawał w nim minister – w rolnictwie wykorzystano 243 291 011,84 euro z liczącego 295 932 125,00 euro limitu.

Posty powiązane

error: Content is protected !!