Scroll Top
gleba ręce rośliny

Klasyfikacja gruntów pozostaje poza regułami
Fot. Alexander Fox | PlaNet Fox z Pixabay

Klasyfikacja gruntów pozostaje poza regułami
Fot. Alexander Fox | PlaNet Fox z Pixabay

NIK ponawia wniosek o określenie kwalifikacji gleboznawców

Określenie niezbędnych kwalifikacji dla osób uprawnionych do przeprowadzania czynności klasyfikacyjnych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów zapewnia poziom merytoryczny opinii wydawanych przez klasyfikatorów.

O potrzebie uregulowania kwestii zawodowych gleboznawców mówi się od dziesięcioleci – ale wniosków nie ma, projektów zmian prawnych – też.

Od 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zabiega u kolejnych ministrów rolnictwa o nowelizację Prawa geodezyjnego i kartograficznego – a upoważnienia dla klasyfikatorów wciąż wydają starostowie, bez ustawowych kryteriów takiego wyboru.

NIK przeprowadziła kontrolę – i potwierdziła stan obserwowany od lat.

„Działania starostów nie zapewniły prawidłowego wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a ich nadzór nad prowadzonymi postępowaniami był niewystarczający. Istotne nieprawidłowości stwierdzono w większości skontrolowanych starostw i dotyczyły one 73 proc. objętych badaniem postępowań. Ustawodawca nie uregulował wymagań kwalifikacyjnych dla gleboznawców. Oznacza, to że klasyfikatorem może być dowolna osoba upoważniona przez starostę, co stwarza wysokie ryzyko nieprawidłowego przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ponadto w 14 powiatach (z 16 objętych kontrolą) klasyfikacja gruntów odbywała się de facto na zlecenie ich właścicieli, a przeprowadzali ją opłacani przez nich gleboznawcy. Prowadziło to do konfliktu interesów, który uważany jest za jeden z mechanizmów prowadzących do korupcji” – to ocena sytuacji dokonana przez NIK.

Nieprawidłowości dotyczyły 73 proc. skontrolowanych postępowań (tj. 571 przypadków na 785 zbadanych).

NIK ponowiła swój wniosek o sfinalizowanie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, określających niezbędne kwalifikacje dla osób uprawnionych do przeprowadzania czynności klasyfikacyjnych w ramach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zapewniające odpowiedni poziom merytoryczny opinii wydawanych przez klasyfikatorów.

Do starostów powiatowych NIK wniosła m.in. o zwiększenie nadzoru nad prowadzeniem postępowań klasyfikacyjnych i zapewnienie przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji na wszystkich gruntach podlegających klasyfikacji z urzędu, w tym zwłaszcza na gruntach zmeliorowanych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!