Scroll Top
euro

100 mln euro więcej na działalność pozarolniczą z PROW
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

100 mln euro więcej na działalność pozarolniczą z PROW
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

100 mln euro więcej na działalność pozarolniczą z PROW

To już ostatnie możliwości przesunięć, które pozwolą na wykorzystanie środków dostępnych jeszcze z PROW 2014-2020.

MRiRW zapowiada lepsze dopasowanie budżetów poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020 do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez wnioskodawców, co pozwoli na udzielenie wsparcia zainteresowanym beneficjentom.

Dodatkowe 100 mln euro na działalność pozarolniczą z PROW

Na „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” zaproponowano zwiększenie limitu z uwagi na ogromne zainteresowanie wnioskodawców pomocą w tym instrumencie wsparcia. W ramach ostatniego naboru wniosków złożono ponad 7 tys. wniosków, a dostępny w poddziałaniu limit środków do zakontraktowania (ok. 950 mln zł) pozwala objąć dofinansowaniem tylko część z nich. Biorąc pod uwagę oszacowaną przez agencję płatniczą liczbę wniosków spełniających warunki przyznania pomocy proponuje się, zasilenie budżetu tego poddziałania dodatkowymi środkami w wysokości 100 mln euro  – podaje MRiRW w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 .

Pieniądze na ten cel zostaną przesunięte z operacji typu:

1) „Premie dla młodych rolników” – 24 mln euro;

2) „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – 58 mln euro;

3) „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – 18 mln euro.

Dla tych działań PROW nie przewiduje się już ogłoszenia naborów. Ostatni nabór na działalność pozarolniczą zakończył się w kwietniu ubiegłego roku.

Koniec PROW 2014-2022

„Zarządzanie zasobami wodnymi” ma być dostępne także dla gmin, planowany nabór ma być wspólny i dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Zaproponowano możliwość elastycznego działania w zakresie zawierania umów i procedowania wniosków. I tu jednak zmniejszono limity, nie spodziewając się planowanego wcześniej zainteresowania. Aktualny budżet instrumentu wynoszący ok. 780 mln zł postanowiono zmniejszyć o ok. 230 mln zł.

Aby wykorzystać dostępne środki, zaproponowano też połączenie limitu środków dla operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” oraz limitu środków na pozostałe operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”, „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

W zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” dokonano przesunięć między województwami.

Szczegóły limitów w projekcie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!