Scroll Top
banknoty polskie

Coraz większe wydatki związane z wojną na Ukrainie
Fot. Gosia K. z Pixabay

Coraz większe wydatki związane z wojną na Ukrainie
Fot. Gosia K. z Pixabay

Budżet 2023: Wyższa inflacja i 16 mld na zwalczanie skutków wojny na Ukrainie

Projekt zmiany ustawy budżetowej na rok 2023 zawiera m.in. propozycję utworzenia rezerwy celowej na wydatki związanie ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie – 16.000.000 tys. zł.

W momencie przygotowania prognoz do budżetu na rok 2023 przewidywano, że w 2023 r. nastąpi spadek średniorocznej inflacji do 9,8% wobec 13,5% średnio w 2022 r. Przebieg procesów inflacyjnych w drugiej połowie 2022 r. oraz pierwszych miesiącach br. wskazuje jednak na konieczność podwyższenia prognozy inflacji na 2023 r. do 12,0% średnio w roku – podaje rząd w złożonym już w Sejmie projekcie zmiany ustawy budżetowej na rok 2023.

Projekt zawiera też propozycję utworzenia nowej rezerwy celowej: „Wydatki związanie ze zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym w Ukrainie”, na którą budżet to 16.000.000 tys. zł.

W uzasadnieniu podano: „Nowa rezerwa, która stanowić będzie instrument reagowania na potencjalne potrzeby wymagające szybkiej interwencji finansowej. Wspieranie środkami publicznymi, w trakcie roku budżetowego, realizacji zadań wnioskowanych przez właściwych ministrów lub innych dysponentów części budżetowych nastąpi w momencie konkretyzacji celów, co będzie poprzedzone identyfikacją okoliczności, które będą uzasadniały udzielenie wsparcia. Istotne jest przy tym istnienie podstawy materialnoprawnej do wydatkowania środków jako nadzwyczajny, dodatkowy mechanizm reagowania na zaistniałe potrzeby.

Sama nazwa rezerwy wskazuje na uprawnienie do wykorzystania środków na wspieranie szerokiego wachlarza zadań publicznych. Planuje się, że jej środki zostaną m.in. przeznaczone na sfinansowanie przyjętych i projektowanych rozwiązań pomocowych w obszarze rolnictwa, w tym dla producentów rolnych i przedsiębiorców prowadzących działalność w tym obszarze, w celu złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z agresji Rosji na Ukrainę.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!