Scroll Top
świnia uśmiechnięta

MRiRW 3 lutego skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Fot. ivabalk z Pixabay

MRiRW 3 lutego skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Fot. ivabalk z Pixabay

Czy coś się zmienia w bioasekuracji ASF w 2024 roku?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Unijne rozporządzenie 2023/594, ustanawiające środki szczególne w odniesieniu do ASF do jednolitego stosowania przez państwa członkowskie, w których występuje ta choroba, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Rozporządzenie 2023/594 zastępuje stosowane dotychczas rozporządzenie 2021/605.

Jednak państwa członkowskie mają również możliwość wprowadzenia na swoim terytorium dodatkowych środków w zakresie bioasekuracji.

MRiRW 3 lutego skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Proponuje w nim utrzymanie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, które były zawarte w rozporządzeniu z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru (Dz. U. poz. 1485, z późn. zm.), dotyczące zasad bioasekuracji gospodarstw.

W projektowanym rozporządzeniu rozszerzono możliwość zastosowania, poza matami dezynfekcyjnymi, nowoczesnych rozwiązań i urządzeń zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wirusem ASF.

Nadal istnieje możliwość przemieszczania świń na obszarach objętych ograniczeniami II do rzeźni, również po uprzednim ich zgromadzeniu w miejscu wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, położonym na obszarze objętym ograniczeniami II, ale zgodnie z przepisami unijnymi nie jest dopuszczone takie gromadzenie zwierząt na obszarze objętym ograniczeniami III.

Ponadto zostały zmienione przepisy odnoszące się do znakowania – zrezygnowano z określania specjalnych znaków zdrowotnych dla znakowania świeżego mięsa i produktów mięsnych.

Znakowanie świeżego mięsa i produktów mięsnych będzie się odbywać na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz przepisów rozporządzenia 2023/594.

Projekt wprowadza również przepisy, zgodnie z którymi, w przypadku przemieszczenia świń w obrębie Polski, nie będzie stosowany obowiązek wydawania świadectw zdrowia, o których mowa w art. 21 rozporządzenia 2023/594, do celów przemieszczenia przesyłek materiału kategorii 2 i 3 pozyskanych od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II lub III poza te obszary oraz zgodnie z którymi, w przypadku przemieszczenia świń w obrębie kraju, nie będzie stosowany obowiązek wydawania świadectw zdrowia, o których mowa w art. 55 rozporządzenia 2023/594, do celów przemieszczania przesyłek produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub z dzikich świń poza obszarami objętymi ograniczeniami I, II i III.

Dwa zapisy dotyczą weterynarii: w związku z wejściem w życie rozporządzenia 2023/594 jest konieczne określenie, że to Głównemu Lekarzowi Weterynarii będą przysługiwały kompetencje do wykonywania uprawnień wynikających z tego rozporządzenia, a wprowadzone do polskiego rozporządzenia zakazy, o których mowa w art. 9–13 rozporządzenia 2023/594, wykluczają tym samym konieczność każdorazowego wprowadzania tych zakazów przez powiatowych lekarzy weterynarii w drodze decyzji.

Z racji utrzymania w projektowanym rozporządzeniu środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF, które były zawarte w rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru, w tym w szczególności zakazów oraz nakazów dotyczących utrzymywania świń w gospodarstwie, termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia jest wystarczający, ponieważ podmioty nie muszą dostosować prowadzonej działalności do nowych nakazów i zakazów – uznano.

MRiRW przedstawiło też dziś projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wprowadzenia w 2024 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”, który jest kontynuacją programu z 2023 r.

Koszt programu to 97 173 390,65 zł (21 835 167,02 euro), w tym koszty kwalifikowalne 17 205 770,66 zł.

8,259 mln zł – co stanowi 48% szacunkowych kosztów kwalifikowalnych programu, będzie podlegać współfinansowaniu ze środków finansowych Unii.

Posty powiązane

error: Content is protected !!