Scroll Top
dochód rolniczy spada

Dochód rolniczy spadł
Fot. RoboAdvisor z Pixabay

Dochód rolniczy spadł
Fot. RoboAdvisor z Pixabay

Dochód z ha w 2021 roku niższy niż w 2017, czy czeka nas powtórka 2015?

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wyniósł 3288 zł. To 111 zł mniej, niż było w 2017 roku, ale więcej niż w 2018 i 2019. Wobec roku przedniego, 2020, spadek wynosi 531 zł.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r.  3288  zł – podał prezes GUS w obwieszczeniu z 22 września.

Dochód ten – jak wyjaśnia GUS – jest uśredniony, „Stanowi wypadkową wartość dochodów z indywidualnych gospodarstw rolnych, które mogą osiągać skrajnie różne dochody. Zależy on od wielu elementów takich jak: produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto oraz dotacje, zarówno unijne, jak i krajowe”.

Dochód z ha rośnie – i spada

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie przez prezesa GUS.

Dochód ten ma znaczenie np. przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki, a także przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego.

Dochód z 1 ha przeliczeniowego waha się znacznie: w 2020 roku wyniósł 3819 zł, dochód za 2019 rok wyliczono na 3244 zł, w 2018 roku – na 2715  zł, w 2017 r. było to 3399 zł,  w 2016 r. – 2577 zł, w 2015 r.  – 1975 zł, w 2014 – 2506 zł, w 2013 – 2869 zł.

Można więc powiedzieć, że wyliczony ostatnio dochód jest niższy od poprzedniego o ok. 530 zł, co mieści się w obserwowanych od lat wahnięciach.

Łatwiej będzie uzyskać świadczenia zależne od dochodu.

Spadek dochodu rolniczego za 2021 rok nie może być jednak powodem do radości, gdyż potwierdza odczuwany przez rolników od kilku lat spadek dochodowości w rolnictwie. Zważywszy sygnalizowane i zapowiadane jeszcze wzrosty kosztów produkcji w 2022 roku trzeba też zwrócić uwagę na to, że tegoroczne trudności potęguje fakt, że jest to już kolejny trudny dla rolników rok.

Od 2015 roku dochód wprawdzie tylko raz spadł – w 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o blisko 700 zł – ale obecnie, za 2021 rok, został wyliczony na kwotę niższą niż ta z 2017 i tylko nieco wyższą niż ta z 2019 roku. Można więc mówić o wieloletniej stagnacji.

Dwukrotne spadki, rok po roku, obserwowaliśmy ostatnio tylko raz, w 2014 i 2015 roku. W efekcie w 2015 roku w porównaniu z 2013 wyliczony dochód był niższy o ok. 900 zł. Jeśli więc za 2022 rok zostałby znów wyliczony spadek o ok. 400 zł, można byłoby mówić o powtórce tamtej sytuacji sprzed 8 lat. I to znów w roku wyborczym…

Jak obliczać dochód do świadczeń?

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:

1) oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa powyżej, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Natomiast ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!