Scroll Top
dom na wsi szklarnia jesień

Jak stać się rolnikiem?
Fot. 1778011 z Pixabay

Jak stać się rolnikiem?
Fot. 1778011 z Pixabay

Jak stać się rolnikiem?

Czy wystarczy nabycie ziemi lub ukończenie akredytowanych studiów podyplomowych z rolnictwa prowadzonych dla absolwentów studiów nierolniczych?

Poseł Stefan Krajewski podzielił się z MRiRW wątpliwościami. Bo „wieś stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców miast, którzy zyskują możliwość łączenia spokoju życia wiejskiego z nowoczesnymi udogodnieniami. Nie dziwi więc, że wiele młodych osób postanawia przenieść swoje życie rodzinne na tereny wiejskie i próbuje podjąć pracę w nowoczesnym, często ekologicznym rolnictwie.”

Jednak nie każdy wie, jak nabyć ziemię rolną i uzyskać status rolnika.

„Niestety wielokrotnie spotykam się z niezrozumieniem dość zawiłych przepisów dotyczących tego, w jaki sposób można nabywać gospodarstwa i ziemię rolną i kto dokładnie może uzyskać kwalifikacje rolnicze, status rolnika indywidualnego. Także zakładanie przez osoby z miasta gospodarstw agroturystycznych jest wielką szansą na rozwijanie się polskiej wsi” – stwierdził poseł i pytał:

  • Czy obecnie ukończenie akredytowanych studiów podyplomowych z rolnictwa prowadzonych dla absolwentów studiów nierolniczych uprawnia do posiadania statusu rolnika indywidualnego wraz z możliwością nabywania ziemi rolnej i uzyskiwania dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
  • Jakie dodatkowe warunki muszą spełniać absolwenci ww. studiów podyplomowych?
  • Jaka jest najprostsza ścieżka do zdobycia kwalifikacji rolniczych dla osób, które nabyły gospodarstwo rolne i chciałyby od podstaw zdobywać staż pracy w rolnictwie, jednak potrzebują wydzierżawienia ziemi w tym celu?”

Kto jest rolnikiem?

Wiceminister Rafał Romanowski przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce rolnikiem indywidualnym może zostać osoba fizyczna, która:

1) jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,

2) posiada kwalifikacje rolnicze,

3) co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (o pow. co najmniej 1 ha) – przy czym do okresu tego zalicza się okres zamieszkiwania w innej gminie bezpośrednio poprzedzający zmianę miejsca zamieszkania, jeżeli w gminie tej jest albo była położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

4) prowadzi przez 5 lat osobiście to gospodarstwo.

Kto posiada kwalifikacje rolnicze?

Wiceminister przyznał, że jednym ze sposobów uzyskania kwalifikacji rolniczych jest uzyskanie wykształcenia wyższego innego niż rolnicze i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie związanym z rolnictwem. Studiami podyplomowymi związanymi z rolnictwem są te spośród studiów podyplomowych, których program obejmuje co najmniej jedno z następujących zagadnień:

1) ekonomika rolnictwa;

2) organizacja lub technologia produkcji rolniczej;

3) marketing artykułów rolnych;

4) rachunkowość rolnicza;

5) agrobiznes (§ 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.)).

„Samo zatem ukończenie studiów podyplomowych związanych z rolnictwem (przez osobę posiadającą już wykształcenie wyższe inne niż rolnicze), nie jest wystarczające do uzyskania statusu rolnika indywidualnego. Studia takie pozwolą jedynie na spełnienie warunku posiadania kwalifikacji rolniczych. Osoba taka musiałaby jeszcze spełnić pozostałe warunki wymienione w art. 6 ust. 1 u.k.u.r.” – podsumowuje wiceminister. Jak dodaje, nie sposób jednoznacznie wskazać najłatwiejszej drogi do uzyskania kwalifikacji rolniczych, przez osoby niemające stażu pracy w rolnictwie. „Zależy to bowiem od posiadanego wykształcenia, czy też od posiadanych tytułów (kwalifikacyjnych lub zawodowych) określonej osoby. Wszystkie możliwe sposoby uzyskania takich kwalifikacji wskazane są w art. 6 ust. 2 pkt 2 u.k.u.r.”.

Podano w nim, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:

a) uzyskała wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe lub wyższe lub

b) uzyskała tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza, w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, lub

c) uzyskała wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub

d) posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!