Scroll Top
kogut dziób

Zaprojektowano zmiany ważne dla hodowców
Fot. Andreas Neumann z Pixabay

Zaprojektowano zmiany ważne dla hodowców
Fot. Andreas Neumann z Pixabay

Kury na własne potrzeby bez „zakładu drobiu”, przemieszczania świń bez świadectw zdrowia, ubojnia z kamerą, a tzw. prozwierzęce organizacje społeczne z obowiązkami

MRRW proponuje „szczególne rozwiązania” w celu poprawy nadzoru nad ochroną zwierząt – wśród nich zobowiązuje do przestrzegania obowiązków organizacje społeczne odbierające zwierzęta właścicielom, zwalnia z obowiązku rejestracji przy hodowli na własne potrzeby i wprowadza kamery w ubojni.

Do konsultacji trafił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt.

Określono w nim m.in. obowiązki organizacji społecznych odbierających zwierzęta właścicielom i doprecyzowano terminy obowiązujące je w kontaktach z urzędami.

„Niezwłocznie” to znaczy do jutra

Doprecyzowano termin, w którym organizacja musi zgłosić w gminie fakt odebrania zwierzęcia od właściciela. Przepis ma brzmieć:

„W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i informując go, w przypadku odebrania zwierzęcia gospodarskiego, o miejscu pobytu odebranego zwierzęcia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do dnia następującego po dniu odebrania tego zwierzęcia, celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.”

Jednocześnie zostaje dodany przepis, zgodnie z którym przedstawiciel organizacji społecznej „jest obowiązany zawiadomić prokuratora lub Policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem, niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia następującego po dniu odebrania tego zwierzęcia.”.

Organizacje i nowi posiadacze zwierząt będą mieć jeszcze jeden obowiązek: “Podmiot, który odebrał zwierzę lub podmiot, któremu zwierzę zostało przekazane, informują wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdej zmianie miejsca pobytu tego zwierzęcia w terminie do dnia następującego po dniu zmiany tego miejsca.”

Zwrot zwierzęcia też po umorzeniu postępowania

Organ uprawniony do wydania decyzji o czasowym odbiorze zwierzęcia ma mieć możliwość nakazania organizacji zwrotu tego zwierzęcia, jeżeli postępowanie w sprawie odebrania zostanie umorzone lub decyzja o odbiorze zostanie uchylona albo sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia, postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone lub zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Obecnie odebrane zwierzęta są zwracane dopiero, gdy zostanie zakończone postępowanie karne, a sąd nie orzeknie przepadku zwierzęcia lub jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.

Społeczne, to nie państwowe

I nie może to budzić wątpliwości podczas podejmowanych przez nie interwencji.

Dlatego wprowadza się przepis, zgodnie z którym organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zapewniają podejmowanie swoich zadań w sposób zapewniający ich odróżnienie od instytucji państwowych i samorządowych, w szczególności nie stosują nazw, tytułów, odznak, strojów, mundurów, lub ich elementów, mogących wprowadzać w błąd co do ich prywatnoprawnego charakteru i posiadanych uprawnień.

Organizacje te nie mają prawa wejścia na teren prywatny bez zgodny właściciela. „Domniemywanie uprawnień kontrolnych organizacji społecznych jest nie do pogodzenia z zasadami demokratycznego państwa prawa” – podkreślono.

Kamery w ubojni

Projekt wprowadza obowiązek rejestracji w ubojni, w postaci cyfrowej, obrazu w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt we wszystkie dni w roku przez całą dobę.

Jak uzasadniono, ma to na celu zwiększenie nadzoru nad procesem wyładunku zwierząt przywiezionych do ubojni oraz kontroli nad postępowaniem ze zwierzętami przeznaczonymi do uboju – i jest spełnieniem postulatów zarówno organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jak również organizacji skupiających rolników i hodowców zwierząt gospodarskich.

Uregulowania ważne dla weterynarzy

Wiele z wprowadzanych uregulowań dotyczy sytuacji weterynarzy.

Wprowadzono m.in. przepis, umożliwiając powiatowemu lekarzowi weterynarii wyznaczenie na czas określony lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, w tym lekarzy weterynarii świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, do informowania o możliwości przemieszczania świń.

Odroczono o rok wprowadzenie wzoru legitymacji służbowej pracownika Inspekcji Weterynaryjnej.

Również o rok odroczono termin wejścia w życie przepisów, które dotyczą wprowadzenia tzw. elektronicznej książki leczenia zwierząt.

„Zakład” tylko dla kopytnych lub sprzedających

Wreszcie ulga dla podwórkowych hodowców drobiu i nie tylko: „obowiązkowi rejestracji u powiatowego lekarza weterynarii będą podlegały tylko takie podmioty, które utrzymują zwierzęta kopytne niezależnie od celu ich utrzymywania oraz podmioty, które umieszczają na rynku zwierzęta lądowe lub produkty pochodzące z tych zwierząt lub od tych zwierząt” – tak MRiRW wybrnęło z problemu związanego z rejestracją drobiu.

Więcej:

Ile kur można mieć na podwórku bez “zakładu drobiu”? 

Alternatywny system przemieszczania świń

W przypadku zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego lub innego obszaru objętego ograniczeniami informacje o zdarzeniach dotyczących świń, z wyłączeniem urodzenia, zgłasza się do komputerowej bazy danych w terminie 2 dni od dnia wystąpienia danego zdarzenia.

Projekt ustanawia alternatywny system przemieszczania świń, który ma umożliwić przemieszczanie świń bez konieczności zaopatrywania ich w świadectwo zdrowia, jeżeli zgodę na takie przemieszczenie wyrazi powiatowy lekarz weterynarii. System ten będzie dotyczył wyłącznie świń przemieszczanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacz świni, który będzie chciał skorzystać z alternatywnego systemu przemieszczania świń, będzie obowiązany do zgłoszenia zamiaru przemieszczenia do komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR co najmniej na cztery dni przed planowanym przemieszczeniem.

Powiatowy lekarz weterynarii lub wyznaczony lekarz przekaże zgłaszającemu informację o możliwości albo o braku możliwości przemieszczenia świni.

Gdy siedziba stada, z której ma zostać przemieszczona świnia, siedziba stada przeznaczenia lub rzeźnia, znajdują się na obszarze zapowietrzonym, obszarze zagrożonym lub innym obszarze objętym ograniczeniami,  powiatowy lub wyznaczony lekarz weterynarii przeprowadzi (koszt pokryje budżet państwa) badanie kliniczne świni zgłoszonej do przemieszczenia, jeżeli jest wymagane lub urzędowy lekarz weterynarii zdecyduje o konieczności jego przeprowadzenia.

Po przekazaniu informacji o możliwości przemieszczenia świni przez powiatowego lub wyznaczonego lekarza weterynarii odnotowanej w systemie informatycznym świnia powinna być w ciągu 48 godzin dostarczona do siedziby stada przeznaczenia lub rzeźni.

W przypadku braku możliwości przemieszczenia świń, zgłoszenie zamiaru przemieszczenia zostanie uznane za nieskuteczne. W takim przypadku posiadacz świni może dokonać przemieszczenia świni, zaopatrując ją w świadectwo zdrowia.

Ustawa wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!