Scroll Top
warunki dobrostanowe pozwolą lepiej zarobić

Rolnicy utrzymujący zwierzęta w warunkach podwyższonego dobrostanu będą mogli o tym informować na produktach
Fot. Alex z Pixabay

Rolnicy utrzymujący zwierzęta w warunkach podwyższonego dobrostanu będą mogli o tym informować na produktach
Fot. Alex z Pixabay

Mięso i jego przetwory z informacją „DobrostanPlus”

Rząd proponuje nowe wyróżnienie produktów pochodzących od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu.

Ma to pozwolić konsumentom na uświadomienie, że produkty, które kupują, pochodzą od zwierząt utrzymywanych w warunkach podwyższonego dobrostanu i umożliwić otrzymywanie przez rolników adekwatnej do tej jakości ceny.

Produkt nieprzetworzony będzie mógł zawierać informację „DobrostanPlus”, jeżeli został pozyskany ze zwierząt lub od zwierząt, w odniesieniu do których było albo jest realizowane działanie „Dobrostan zwierząt” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Produkt przetworzony natomiast będzie „DobrostanPlus”,  jeżeli składniki spełniające ten powyższy warunek stanowią co najmniej 75% łącznej masy wszystkich składników użytych do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego wyprodukowania.

PROW i rolnictwo ekologiczne warunkiem

Rolnicy będą mogli stosować nowe oznakowanie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia otrzymanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzającego realizację programu dobrostanowego. Pozyskanie tak znakowanych produktów od czy ze zwierząt musi mieć miejsce  w okresie od dnia wydania tego zaświadczenia do upływu 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w roku następującym po roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania PROW.

Zaświadczenie ma potwierdzać w odniesieniu do krów, świń i owiec: fakt złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Dobrostan zwierząt” PROW 2014–2020 w ramach danego wariantu, spełnienie warunków tego działania, w tym złożenie wymaganych kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt, oraz zapewnienie tym zwierzętom od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Dobrostan zwierząt” PROW 2014–2020 do dnia wydania tego zaświadczenia odpowiednej wymaganej powierzchni bytowej.

Jak zaznaczono jednak, obecne ograniczenie i uzależnienie od realizacji programu z PROW ma być tylko „w początkowym okresie”, ze względu na „brak rozwiązań systemowych w zakresie znakowania produktów pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt utrzymywanych w warunkach o podwyższonych standardach względem powszechnie obowiązujących”.

Jest wyjątek: oznakowanie artykułu rolno-spożywczego będącego produktem rolnictwa ekologicznego, do którego wytworzenia wykorzystano surowce pochodzenia zwierzęcego, może zawierać informację „DobrostanPlus”. Jak uzasadniono, rolnictwo ekologiczne systemowo wprowadza wyższe warunki w zakresie dobrostanu zwierząt.

Informację „DobrostanPlus” można będzie również zamieszczać w formie znaku graficznego. Jego wzór poda w rozporządzeniu minister rolnictwa.

Kontrole

Koncepcja informacji ,,DobrostanPlus” – podobnie jak dzieje się to od 2017 roku z informacją „Produkt polski” – opiera się na dobrowolnym wykorzystaniu oznakowania na wszystkich etapach produkcji i obrotu.

Kontrolowanie, czy dany produkt może być oznakowany informacją ,,DobrostanPlus”, będzie należało do zadań IJHARS. Aby było to możliwe, prezes ARiMR przekaże Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do 31 lipca roku następującego po roku złożenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” PROW 2014–2020 informacje o rolnikach, którzy otrzymali odpowiednie zaświadczenie i którzy w ramach tego działania wycofali wniosek o przyznanie pomocy lub którym nie przyznano tej pomocy w odniesieniu do zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie tej pomocy, a więc o rolnikach, którzy nie są uprawnieni do oznakowania produktów informacją „DobrostanPlus”.

Koszty i zyski

Ciekawe jest wyliczenie z oceny skutków regulacji. Jak podano, liczba kontroli IJHARS znacznie wzrośnie z powodu nowego oznakowania i – regulowanej również w tym projekcie ustawy – sprzedaży przez Internet. „Do wyliczeń przyjęto założenie, że organy IJHARS będą wykonywały rocznie łącznie 1000 kontroli sprzedaży na odległość oraz oznakowania DobrostanPlus. Założono, że 10% ww. kontroli (tj. 100) będzie wykazywało nieprawidłowości, w następstwie czego kontrolowani będą obciążani kosztami kontroli (średnio 200 zł) oraz karami pieniężnymi (średnio 2000 zł). Wpływy do budżetu wyniosłyby z tego tytułu 220 000,00 zł rocznie.”

Zmiany wprowadzone w zakresie możliwości znakowania artykułów rolno-spożywczych informacją „DobrostanPlus” pozytywnie wpłyną na konkurencyjność polskich gospodarstw oraz na ich sytuację finansową – spodziewają się autorzy projektu.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!