Scroll Top
identyfikator

Jak sołtys powinien przedstawiać się mieszkańcom?
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

Jak sołtys powinien przedstawiać się mieszkańcom?
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

Sołtysowi potrzebna legitymacja?

Widać tak, do takiego wniosku doszli przynajmniej posłowie KO i przedłożyli w Sejmie projekt ustawy wprowadzającej taki dokument.

Jak piszą w uzasadnieniu, legitymacja ułatwi sołtysom kontakty z mieszkańcami w zakresie zadań realizowanych w sołectwach. Wydawane czasami teraz w niektórych gminach legitymacje nie są jednak prawidłowo umocowane prawnie, stąd propozycja uregulowania.

Wzór legitymacji miałby podać minister właściwy do spraw administracji publicznej. Powinien uwzględniać: nazwę legitymacji, imię i nazwisko sołtysa, wskazanie gminy i sołectwa, termin ważności legitymacji z możliwością jego przedłużenia, a także podpis i pieczęć wystawiającego.

Koszt wykonania formularzy legitymacji w skali powiatu (województwa) wyniesie jednorazowo około 2 500 zł – wyliczono.

Posty powiązane

error: Content is protected !!