Scroll Top
pszenica zielona biedronka

Fot. Kira z Pixabay

Fot. Kira z Pixabay

Nowy wzór certyfikatu ekologicznego nie pozbawi dopłat z PROW

Umożliwienie beneficjentom poddziałania 3.1 PROW 2014–2020 złożenia wniosków o płatność wraz z kopiami certyfikatów wydanych zarówno na podstawie wcześniej, jak i obecnie obowiązujących podstaw prawnych, a także uniknięcie ryzyka podwójnego finansowania, stały się przyczyną nowelizacji rozporządzenia dotyczącego „Wsparcia na przystępowanie do systemów jakości” z PROW 2014-2020.

W ramach PS WPR 2023–2027 uruchomiono nową interwencję 8.11 „Rolnictwo ekologiczne”, ze środków której będzie możliwe uzyskiwanie wsparcia na pokrycie kosztów transakcyjnych związanych z uczestnictwem w systemie rolnictwa ekologicznego, których zakres potencjalnie mógłby być jednocześnie finansowany ze środków poddziałania 3.1 PROW 2014–2020.

Stąd konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiany wynikają ze zmiany podstawy prawnej dotyczącej systemu rolnictwa ekologicznego, którą jest teraz unijne rozporządzenie 2018/848. Certyfikaty wydawane na podstawie poprzednio obowiązującej podstawy prawnej straciły swoją ważność 31 grudnia 2022 r. Na podstawie rozporządzenia 2018/848 został wprowadzony nowy wzór certyfikatu w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

W ramach poddziałania 3.1 PROW 2014–2023 nie przewiduje się już nowych naborów wniosków o przyznanie pomocy, a  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) wydał już wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy.

Decyzje te zawierają wskazanie indywidulanych dla każdego beneficjenta okresów pomocy, po zakończeniu których, w terminie 90 dni od dnia upływu danego okresu pomocy, składane są wnioski o płatność.

Mechanizm wsparcia w ramach poddziałania 3.1 PROW 2014–2020 przewiduje refundację kosztów kwalifikowalnych wynikających z uczestnictwa m.in. w systemie rolnictwa ekologicznego, które zostały poniesione w danym okresie pomocy.

Beneficjenci uczestniczący w tym systemie jakości do wniosków o płatność składanych w 2023 r. mogą załączać kopie certyfikatów wydanych zarówno na podstawie rozporządzenia 889/2008, jak i na podstawie rozporządzenia 2018/848.

Zmiany przepisów zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu mają na celu umożliwienie beneficjantom poddziałania 3.1 PROW 2014–2020 założenia wniosków o płatność wraz z kopiami certyfikatów wydanych zarówno na podstawie rozporządzenia 889/2008, jak i rozporządzenia 2018/848. W odniesieniu do certyfikatów, które zostały wydane na podstawie ww. rozporządzeń, został zachowany dotychczasowy wymóg dotyczący ważności certyfikatu co najmniej przez 14 dni w danym okresie pomocy, za który jest składany wniosek o płatność. W związku z tym, że powyższa sytuacja może dotyczyć również wniosków o płatność już złożonych projektowane rozporządzenie zawiera przepisy przejściowe.

Posty powiązane

error: Content is protected !!