Scroll Top
banknoty polskie

Zwiększenie wartości papierów skarbowych z 5 do 12 mld zł pomoże też rolnictwu?
Fot. Gosia K. z Pixabay

Zwiększenie wartości papierów skarbowych z 5 do 12 mld zł pomoże też rolnictwu?
Fot. Gosia K. z Pixabay

Jakie plany budżetowe na rolnictwo w 2024 roku?

Skarbowe papiery wartościowe w 2024 roku będą wyemitowane na kwotę 12 mld zł, zamiast 5 mld, jak zakładał rząd Morawieckiego. Środki trafią m.in. na KOWR i rolnictwo – bo według rządu zabrakło na nie pieniędzy.

Podczas wczorajszej debaty sejmowej nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 rolnictwo nie było oczkiem w głowie posłów.

– Procedowana wersja zawiera istotne zmiany projektu Prawa i Sprawiedliwości, czyli poprzedniego rządu, wprowadzone przez obecny rząd – mówiła poseł sprawozdawca Zofia Czernow w imieniu Komisji Finansów Publicznych. – Rządowy projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 r., zresztą tak jak na każdy rok, jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej i w wielu obszarach określa poziom i zasady kształtowania wydatków, które winny znaleźć się w ustawie budżetowej. W szczególności projekt określa wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 r. dla nauczycieli o 30%, dla nauczycieli początkujących – o 33%, dla nauczycieli  przedszkoli, sfinansowanych z budżetu państwa. Wprowadza ważne zmiany w zakresie części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, a szczególnie skreślony zostaje przepis, który zawieszał, podkreślam: zawieszał, wypłatę części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. Co to oznaczało dla samorządów, nie muszę w tej Izbie tłumaczyć. Odblokowanie części rozwojowej oznacza, że samorządy otrzymają dodatkowe, bardzo potrzebne im środki. Bardzo ważne jest to, że wprowadza się zmiany zasad dotyczących sposobu podziału części rozwojowej subwencji ogólnej na zasady przejrzyste i bardziej sprawiedliwe. Jednostki samorządu terytorialnego bardzo czekają na takie regulacje. Przewiduje się szereg rozwiązań w zakresie możliwości przekazania w 2024 r. skarbowych papierów wartościowych m.in. dla nauki, dla Funduszu Reprywatyzacji, dla PKP PLK i innych podmiotów.

I właśnie na kwestię pozwolenia na emisję skarbowych papierów wartościowych zwrócił uwagę poseł Henryk Kowalczyk. Jak podkreślił przy tym, emisja dotyczy prawie 2 mld zł dla radia i telewizji.

– Widocznie tak krytykowany poprzednio zapis znalazł uznanie, ale pewnie inny podmiot będzie teraz… Pewnie kto inny będzie zarządzał tymi 2 mld, dlatego teraz już te 2 mld zł dla radia i telewizji nie przeszkadzają – zauważył poseł.

A do jego wypowiedzi nawiązała, zabierająca głos w imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej, poseł Krystyna Skowrońska.

– Chcę panu posłowi Kowalczykowi m.in. powiedzieć, że brakuje pieniędzy na wsparcie rolnictwa w zakresie rozwiązań, których państwo nie doprowadzili do końca, w zakresie pomocy de minimis, w zakresie udzielania kredytów, wsparcia w sytuacjach, kiedy zaprzestaną produkcji. A państwo to obiecywali – mówiła.

Również poseł Agnieszka Maria Kłopotek, PSL – Trzecia Droga uznała zmiany za potrzebne i nawet dotyczące rolnictwa:

– W trakcie obrad komisji została zgłoszona poprawka, której celem jest zwiększenie wartości papierów skarbowych, które mogą zostać przekazane m.in. jednostkom organizacyjnym posiadającym osobowość prawną utworzonym w drodze ustawy, na podstawie ustawy lub w wykonaniu ustawy przez organ administracji rządowej, a także agencjom wykonawczym, takim jak Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego czy Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Pierwotnie proponowano przekazanie tym instytucjom 5 mld zł, ale w poprawce kwota została powiększona o 7 mld, czyli w tej chwili wynosi 12 mld zł. Poprawka została przyjęta przez komisję.

Dziś posłowie zajmują się rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2024.

Więcej o projekcie:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2024 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!