Scroll Top
ugór uprawa kryteria

Jakie kryteria muszą spełniać użytki rolne
Fot. Gianni Crestani z Pixabay

Jakie kryteria muszą spełniać użytki rolne
Fot. Gianni Crestani z Pixabay

Kiedy użytki rolne uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy?

MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia, zawierającego szczegółowe określenie kryteriów, jakie muszą spełniać użytki rolne, aby mogły zostać uznane za nadające się do wypasu lub uprawy.

Określenie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy to umożliwienie skorzystania ze środków unijnych i krajowych poprzez zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem wsparcia – co dotyczy tak ok. 50 tys. rolników korzystających z płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, jak i wszystkich beneficjentów płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wystarczy jeden zabieg

Tak jak teraz, kryterium dla wszystkich rodzajów użytków rolnych (tj. gruntów ornych, upraw trwałych i trwałych użytków zielonych) będzie przeprowadzenie przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

W przypadku sadów kryterium to zostanie uznane za spełnione, jeżeli w tym wskazanym terminie przeprowadzony zostanie zabieg mający na celu usunięcie obumarłych drzew lub gałęzi w sadach lub cięcie sanitarne suchych i zasychających gałęzi.

Termin 31 lipca uznano za optymalny, ale zaproponowano szereg odstępstw związanych z realizacją norm GAEC lub interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Inne unormowania – kryteria wyłączone

Zaproponowano też odstępstwo dotyczące uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, pomimo nieprzeprowadzenia zabiegu.

W przypadku gruntów ornych objętych warunkowością w ramach normy GAEC 8, dotyczącej minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary nieprodukcyjne, w przypadku gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi, miedz śródpolnych, stref buforowych i pasów gruntów kwalifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasu, nie mają zastosowania wprowadzane kryteria dotyczące przeprowadzenia zabiegu agrotechnicznego.

Rozporządzenie wchodzi w życie 15 marca 2023 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!