Scroll Top
dziewczyna dziwi się laptop

ARiMR przemyślała dokonywanie zgłoszeń do komputerowej bazy danych.
Fot. Jan Vašek z Pixabay

ARiMR przemyślała dokonywanie zgłoszeń do komputerowej bazy danych.
Fot. Jan Vašek z Pixabay

Uproszczenie zgłaszania do komputerowej bazy danych w ARiMR

Ministerstwo Rolnictwa – na wniosek ARiMR i korzystając z jej doświadczenia –  postanowiło „uprościć oraz ujednolicić, a w wyniku tego usprawnić” dokonywanie zgłoszeń do komputerowej bazy danych.

I przygotowało w tym celu projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Określa nowe zakresy informacji, jakie są wprowadzane do komputerowej bazy danych za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji. I tak:

– „optymalizować procedurę zgłoszenia” będzie wyłączenie z obowiązku wskazywania, na której małżowinie usznej został zamieszczony kolczyk elektroniczny lub na której pęcinie została założona elektroniczna opaska. Wskazanie lokalizacji w przypadku wszczepianego transpondera pozostaje;

– wprowadzając informację o tym, czy zwierzę o danym typie użytkowym (– mlecznym, mięsnym albo kombinowanym) jest przeznaczone do opasu, ujednolicono zakres informacyjny w komputerowej bazie danych;

– usunięto informację o numerze rzeźni, gdyż informacja ta będzie zawarta w komputerowej bazie danych po komplementarnym zgłoszeniu uboju zwierzęcia w rzeźni dokonanego przez rzeźnię;

– dodano informację umożliwiającą określenie, „że śmierć zwierzęcia nastąpiła w innych okolicznościach”, niż wskazane w tym przepisie, co umożliwi zgłoszenia śmierci zwierzęcia, np. zagryzionego przez wilki;

– wprowadza się „ubój po przemieszczeniu zwierzęcia do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego” co umożliwi rzeźni dokonanie zgłaszania uboju innego niż klasyczny ubój w rzeźni;

– wprowadzono dodatkowy model produkcji świń przeznaczonych do tuczu na użytek własny;

– wprowadza się dodatkowo informację dotyczącą numeru zakładu przetwórczego lub spalarni przy dokonywaniu zgłoszenia zdarzenia dotyczącego zabicia ptaków z nakazu powiatowego  lekarza weterynarii w zakładzie drobiu;

– zastąpiono dotychczasowe zgłoszenie padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii nowym zgłoszeniem, którego zakres informacyjny w stosunku do dotychczasowego zgłoszenia został rozszerzony o: numer partii jaj wylęgowych, kategorię jaj wylęgowych, liczbę jaj wylęgowych, datę padnięcia albo śmierci ptaków w innych okolicznościach niż zabicie z nakazu powiatowego lekarza weterynarii lub przekazania jaj wylęgowych do zakładu przetwórczego lub spalarni oraz o numer zakładu przetwórczego lub spalarni albo państwo przeznaczenia;

– wprowadza się dodatkowe zgłoszenie, którego zaproponowany zakres informacyjny ma umożliwić dokonanie zgłoszenia już zidentyfikowanego koniowatego utrzymywanego w siedzibie stada;

– wprowadza się dodatkowo informację dotyczącą imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu nowego właściciela koniowatego. Zmiana umożliwi zarejestrowanie w systemie nowego właściciela koniowatego, który nie posiada numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów;

– wprowadza się zmiany, które ujednolicą i ułatwią proces rejestracji koniowatych z punktu widzenia funkcjonowania systemu teleinformatycznego obsługującego komputerową bazę danych.

– opis systemu utrzymywania drobiu (obecnie ekologiczny, wolnowybiegowy, ściółkowy, klatkowy) uzupełnia się o „inny” system. Zmiana umożliwi zakładowi, który prowadzi inkubację i wylęg jaj w celu dostarczania jaj wylęgowych lub piskląt jednodniowych, wskazanie utrzymania jaj wylęgowych, co przy obecnym zdefiniowaniu systemu utrzymania nie jest możliwe.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu.

Na marginesie trzeba zauważyć, że nie ma wciąż zapowiadanego na czerwiec 2023 projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych. W tym zakresie drugi rok trwa prowizorka, oparta na „zaleceniu” MRiRW.

Więcej:

Ile kur można mieć na podwórku bez „zakładu drobiu”? 

Posty powiązane

error: Content is protected !!