Scroll Top
uścisk rąk w tle pieniądze

Podatek rolny zamiast składek?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Podatek rolny zamiast składek?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Wraca pomysł dotyczący finansowania związków rolniczych z podatku rolnego

Po raz któryś do swojego pomysłu polegającego na zmianie w dzieleniu się wpływami z podatku rolnego wracają posłowie Kukiz’19.

Projekty składane w tej sprawie w Sejmie przez posłów Kikiz’19 były różne, sprowadzały się jednak do tego, aby podatkiem rolnym – a dokładniej odpisem z niego – rolnik dzielił się sam i z wyboru. Bo teraz 2 proc. z tego podatku automatycznie trafia na konto izb rolniczych.

Nawiasem mówiąc – zgodnie z opinią Trybunału Konstytucyjnego – trafia niezgodnie z konstytucją, o czym więcej tu:

Izby Rolnicze chcą więcej pieniędzy na udział w COPA COGECA

Posłowie – a dokładniej niestrudzony i wierny Kukiz’19 poseł Jarosław Sachajko – wiązali dotychczas proponowaną zmianę z okrojeniem wpływów podatkowych na rzecz izb rolniczych.

I teraz mamy modyfikację planów – przekazanie podatku polegałoby już nie na pozbawieniu wpływów izb, a na rozdysponowaniu kolejnej części podatku rolnego – tym razem zgodnie z wolą rolnika (indywidualnego), który miałby sam wskazywać, którym związkom zawodowym (rolników indywidualnych) przekazuje swoje 1,5 proc. podatku rolnego.

„W 2021 r. dochody gmin z podatku rolnego wyniosły 1 626 332 000 zł. Na przykładzie roku 2021 projektowany 1,5% odpis podatku rolnego na rzecz związków rolników indywidualnych, mógłby stanowić kwotę w wysokości około 24 394 980 zł” – wyliczono w uzasadnieniu. To kwota, o którą spadną dochody gmin. Gminy („właściwy organ podatkowy”) na wniosek podatnika podatku rolnego przekazywałyby kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika związku zawodowego rolników indywidualnych.

Wybór związku byłby ograniczony – listę związków zawodowych rolników indywidualnych, spełniających warunki do otrzymania wsparcia, będzie co roku sporządzał minister właściwy do spraw rolnictwa, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego (na rok 2024 przewidziano tu osobne terminy, projekt zakłada wejście w życie ustawy od 1 stycznia 2024 r.).

I tu – uwaga – podano wymagania dla związków ubiegających się o te pieniądze.

Związek musi spełniać następujące warunki:

1) został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego co najmniej 5 lat przed dniem 1 stycznia danego roku podatkowego;

2) ma na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego struktury organizacyjne co najmniej w 10 województwach i co najmniej w 3 powiatach w każdym z tych województw, a liczba członków tego związku w każdym z powiatów wynosi co najmniej 30.

Oznacza to, że partycypować we wpływie z podatku rolnego mogłaby już grupa 900 osób.

Otrzymane przez związki zawodowe rolników indywidualnych środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku rolnego mogłyby być być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową tych związków.

Projekt trafił do Sejmu 28 kwietnia. Czy objęty jest porozumieniem przedwyborczym zawartym między Kukiz’19 i PiS? Czy zostanie włączony do porządku dziennego posiedzenia wyznaczonego na 9 dzień maja?

Więcej:

9 maja posiedzenie Sejmu w sprawie rolnictwa 

Posty powiązane

error: Content is protected !!