Scroll Top
financing-gdfad5a9fc_1920

Wytyczne pomogą w rozdysponowaniu środków z WPR
fot. Gerd Altmann z Pixabay

Wytyczne pomogą w rozdysponowaniu środków z WPR
fot. Gerd Altmann z Pixabay

W jaki sposób będzie przyznawana pomoc z Planu Strategicznego dla WPR?

Są „Wytyczne podstawowe dotyczące pomocy w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027”. MRiRW czeka na opinie.

A czekać może nadaremno – czas na zgłaszanie opinii upływa jutro, a temat zupełnie nie został zauważony przez branżę.

Do tych „wytycznych podstawowych” będą potem dodawane „wytyczne szczegółowe”, odnoszące się  do poszczególnych interwencji PS WPR. Warto więc pochylić się nad przedstawionym projektem.

„MRiRW wydaje wytyczne podstawowe dotyczące pomocy w ramach PS WPR, wytyczne szczegółowe odnoszące się do poszczególnych interwencji PS WPR, wytyczne dotyczące zasad przeprowadzania kontroli na miejscu, wytyczne dotyczące zmniejszeń w przypadku naruszenia przepisów ustawy PZP oraz wytyczne dotyczące wysokości limitu środków dostępnych w ramach danej interwencji. Na podstawie przepisów ustawy PS WPR wytyczne mogą dotyczyć również innych kwestii związanych z realizacją lub zakończeniem realizacji PS WPR” – zapowiedziano.

Decyzje administracyjne i umowy

Projekt zawiera wykaz interwencji, do których będzie zawierana umowa i tych, do przyznania których będzie potrzebna decyzja.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej w ramach następujących interwencji PS WPR:

1) Podstawowe wsparcie dochodów

2) Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów

3) Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników

4) Ekoschematy

5) Wsparcie dochodów związane z produkcją

6) Zobowiązania związane ze środowiskiem, klimatem i inne zobowiązania w dziedzinie zarządzania

7) Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

8) Zalesianie gruntów rolnych

9) Tworzenie zadrzewień śródpolnych

10) Zakładanie systemów rolno-leśnych

11) Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych

12) Dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

W drodze decyzji administracyjnych przyznawane będzie też przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniająca płatność podstawowa i płatność niezwiązana do tytoniu).

Warunki przyznawania i wypłaty pomocy w drodze decyzji administracyjnej określone są w ustawie PS WPR oraz w rozporządzeniach MRiRW wydanych na podstawie tej ustawy(a dla niektórych działań jeszcze z PROW – na podstawie wcześniej wydanych przepisów).

Na podstawie umowy natomiast pomoc będzie przyznawana w ramach następujących interwencji:

1) Interwencje sektorowe – Produkty pszczele

2) Interwencje sektorowe – Owoce i warzywa

3) Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacje) (

4) Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

5) Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

6) Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

7) Rozwój małych gospodarstw

8) Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – w gospodarstwie

9) Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości (dotacja) – poza gospodarstwem

10) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym

11) Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi

12) Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

13) Premie dla młodych rolników

14) Dofinansowanie Funduszy Wzajemnościowych

15) LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

16) Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych

17) Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności

18) Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności

19) Współpraca Grup Operacyjnych EPI

20) Doskonalenie zawodowe rolników

21) Kompleksowe doradztwo rolnicze

22) Doskonalenie zawodowe kadr doradczych

23) Wsparcie gospodarstw demonstracyjnych.

Warunki przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy w ramach powyższych interwencji będą określone w regulaminie naboru wniosków albo w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, albo zaproszeniu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz umowie.

Wytyczne podstawowe i szczegółowe

Jak podano w projekcie, wytyczne podstawowe są wydane w celu przygotowania do realizacji zadań związanych z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w szczególności do opracowania ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy albo zaproszenia do złożenia wniosku o przyznanie pomocy, regulaminu naboru wniosków oraz procedur dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy.

„Wytyczne stanowią podstawę systemu realizacji PS WPR, obok przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Postanowienia regulaminu naboru wniosków, jak i umowy muszą być zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawą PS WPR oraz wytycznymi MRiRW” – zastrzeżono.

Wytyczne szczegółowe natomiast odnoszą się do poszczególnych interwencji PS WPR. Mogą dotyczyć więcej niż jednej interwencji. Określają warunki właściwe dla realizacji danej interwencji.

ARiMR i samorząd województwa

Podmiotem ogłaszającym nabór wniosków o przyznanie pomocy lub zapraszającym do złożenia wniosku o przyznanie pomocy, przyznającym pomoc i dokonującym wypłaty tej pomocy jest ARiMR – podano i zastrzeżono wyjątek, który stanowią poniższe interwencje, w których podmiotem ogłaszającym nabór wniosków o przyznanie pomocy i przyznającym pomoc jest samorząd województwa:

1) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym;

2) Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi;

3) LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), z tym że w przypadku gdy pomoc udzielana jest wnioskodawcy innemu niż LGD – wyboru operacji dokonuje LGD oraz nabory ogłaszane są przez poszczególne LGD.

Projekt podaje podstawowe reguły mające zastosowanie do postępowania w sprawie o przyznanie pomocy i o wypłatę pomocy, a także ogólne warunki przyznania pomocy, kwalifikowalność kosztów, wypłaty pomocy, zobowiązania w okresie związania celem, zwrotu pomocy i postępowania dotyczącego następstwa prawnego.

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy i wniosku o płatność, wymiana korespondencji oraz wykonywanie innych czynności dotyczących postępowania odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR – zaznaczono.

Podstawą dla wytycznych jest natomiast ustawa o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej, nad którą prace jeszcze są w toku.

Więcej:

22 mld euro w jednym planie dla WPR

Posty powiązane

error: Content is protected !!