Scroll Top
kontenery na śmieci kolory


Czy wzrosną opłaty za wywóz śmieci?
Fot. Davie Bicker z Pixabay


Czy wzrosną opłaty za wywóz śmieci?
Fot. Davie Bicker z Pixabay

Wzrosną opłaty za śmieci?

GUS podał, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2249,79 zł. To prawie 200 zł więcej niż rok wcześniej.

Rada gminy ustala metody i stawki obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519). Może też zwolnić z ich uiszczania w całości lub części, jeśli dochód mieszkańców nieruchomości nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stawki opłat i zwolnienia z nich są zależne od przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, ustalanego przez prezesa GUS.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni.

Właśnie dziś ogłoszono, że przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2022 r. wyniósł 2249,79 zł. Dla porównania – w roku 2021 wynosił 2061,93 zł.

Większy dochód mieszkańców to możliwość zwiększenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zależne procentowo od dochodu rozporządzalnego.

Posty powiązane

error: Content is protected !!