Scroll Top
łąka

Czy proponowane zmiany spowodują większe zainteresowanie „Bioróżnorodnością”?
Fot. Ilo z Pixabay

Czy proponowane zmiany spowodują większe zainteresowanie „Bioróżnorodnością”?
Fot. Ilo z Pixabay

„Bioróżnorodność na gruntach ornych” z PS dla WPR będzie mniej różnorodna

Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla WPR chce uproszczenia zasad realizacji zobowiązań w ramach interwencji I 8.7. Bioróżnorodność na gruntach ornych.

Zmiany mają dotyczyć dwóch wariantów interwencji.

Więcej o jej dotychczasowych zasadach:

Jakie zasady zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w Planie Strategicznym?

Jak podano w uzasadnieniu projektu zmian, „Interwencja 7. Bioróżnorodność na gruntach ornych jest zupełnie nową interwencją rolnośrodowiskowo-klimatyczną, wdrażaną w Polsce od 2023 r. w ramach PS WPR na lata 2023-2027. W poprzednich okresach programowania tego typu działania nie były w Polsce realizowane. W wyniku doświadczeń z wdrażania tej interwencji w 2023 r., które wskazują na niskie zainteresowanie podejmowaniem zobowiązań zaproponowano wprowadzenie uproszczeń w zasadach realizacji (warunkach i wymogach) zobowiązań w ramach wariantów tej interwencji. Celem wprowadzenia tych uproszczeń jest zwiększenie zainteresowania i zachęcenie rolników do podejmowania wieloletnich zobowiązań w ramach tej interwencji.”

Wariant 1. Wieloletnie pasy kwietne

Zrezygnowano z wymogu, aby w interwencji w ramach wariantu Wieloletnie pasy kwietne mogły uczestniczyć gospodarstwa o określonym procentowym udziale powierzchni gruntów ornych w powierzchni wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie.

Pasy kwietne, utrzymywane na gruntach ornych, będą mogły mieć szerokość od 3 do 20 m, a nie do 9 m, jak obecnie. Mieszanka wykorzystywana do ich wytworzenia może być złożona z co najmniej 8 (a nie 10, jak obecnie) gatunków roślin.

Wariant 2. Ogródki bioróżnorodności

Założenie ogródka bioróżnorodności o powierzchni od 0,1 do 0,5 ha będzie wymagało minimum 15 gatunków, a nie 20, jak obecnie. Również w okresie zobowiązania dopuszcza się zmianę składu gatunkowego lub liczby uprawianych gatunków, przy zachowaniu minimalnej liczby 15 gatunków, a nie 20, jak obecnie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!