Scroll Top
ekoschemat uprawa

Jak wybrać ekoschemat na 2023 rok?
Fot. Alicja z Pixabay

Jak wybrać ekoschemat na 2023 rok?
Fot. Alicja z Pixabay

Jak planować wybór ekoschematów?

Coraz bliżej 2023 rok – a z nim nowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Co brać pod uwagę, planując wybór ekoschematów?

Przede wszystkim to, że warunkiem dostępu do ekoschematu węglowego jest uzyskanie minimalnej liczby punktów, która stanowi równowartość punktów, które rolnik otrzymałby w sytuacji realizacji na co najmniej 25 proc. powierzchni użytków rolnych najwyżej punktowanej praktyki.

Jaki próg dostępu?

Jak tłumaczy MRiRW, próg wejścia dla gospodarstwa o powierzchni 10 ha  – które musi uzyskać minimalną liczbę punktów 12,5 pkt – to wynik działania: 2,5 ha * 5 pkt = 12,5 pkt.

Z kolei dla gospodarstwa o powierzchni 100 ha minimalna liczba punktów do realizacji to 125 – i wynika to z obliczenia: 25 ha * 5 pkt = 125 pkt.

Wypełnienie tego minimum rolnik mógłby zrealizować dowolną liczbą praktyk – co oznacza, że w zależności od tego, jakie praktyki wybierze i jak wysoko będą one punktowane, to na takiej powierzchni będzie realizował ekoschemat.

Który wariant ekoschematu wybrać?

Przykład dla gospodarstwa 10 ha użytków rolnych.

Warunek dostępu stanowi realizacja praktyk pozwalających na uzyskanie 12,5 pkt.

Oznacza to, że gospodarstwo może np. zrealizować 2 praktyki:

Wymieszanie słomy z glebą 2,5 ha *2 pkt = 5 pkt

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo 2,5 ha * 3 pkt=7,5 pkt.

Może też zdecydować się na realizację 1 praktyki:

Uproszczone systemy uprawy 12,5 pkt/4pkt=3,13 ha

lub: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo 12,5 pkt/3pkt=4,7 ha

lub: Międzyplony/Wsiewki śródpolowe 12,5 pkt/5 pkt = 2,5 ha.

Punkty byłyby przyznawane do każdego ha, na którym realizowana byłaby dana praktyka. Podstawę do wyliczenia płatności za ekoschemat stanowiłaby suma punktów uzyskana w ramach ekoschematu, uwzględniająca liczbę realizowanych praktyk, ich punktową wartość oraz powierzchnię, na której będą realizowane.

Możliwy jest też inny wariant.

Jako praktykę realizującą warunek wejścia gospodarstwo realizuje:

Uproszone systemy upraw: 12,5 pkt/4pkt = 3,13 ha.

Dodatkowo realizuje jeszcze międzyplony ozime na 2 ha oraz wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji na 3ha – czyli:

Uproszone systemy uprawy: 3,13 ha*4 pkt = 12,5 pkt

Międzyplony/Wsiewki śródpolowe: 2 ha*5 pkt= 10 pkt

Wymieszanie obornika na GO w ciągu 12 godzin od aplikacji: 3 ha* 2 pkt= 6 pkt.

Łącznie gospodarstwo uzyskuje 28,5 pkt.

Przy szacowanej stawce 100 zł za 1 pkt daje to płatność 2850 zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!