Scroll Top
limit energia elektryczna

Oświadczenie złożone do przedsiębiorstwa energetycznego pozwoli skorzystać z większego limitu
Fot. Joe z Pixabay

Oświadczenie złożone do przedsiębiorstwa energetycznego pozwoli skorzystać z większego limitu
Fot. Joe z Pixabay

Jak wystąpić o podwyższony limit zużycia energii elektrycznej?

Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych prowadzących działalność rolną zostaną objęci ochroną przed nadmiernymi podwyżkami cen energii elektrycznej w 2023 r.

Odbiorca uprawniony, w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh, składa podmiotowi uprawnionemu (jest nim przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej) oświadczenie o spełnianiu przez tego odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego – przewiduje przedłożony w Sejmie projekt.                   .

Składając oświadczenie odbiorca uprawniony do limitu 3 MWh podaje numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej. Potrzebne będzie też podanie nazwy organu podatkowego, który wydał tę decyzję i załączenie kopii decyzji.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.– Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Oświadczenie składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Oświadczenie złożone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym i składa osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego  lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go przedsiębiorcy energetycznemu.

Oświadczenie złożone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczenie składa się niezwłocznie, nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Przewidziano też, że jeśli odbiorcy nabyli uprawnienia do zwiększonego limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej (3 MWh albo 2,6 MWh) w trakcie 2023 r., limit ten stosuje się proporcjonalnie do liczby miesięcy w 2023 r., w których spełniali wymogi dotyczące nabycia tychże uprawnień.

W ocenie skutków regulacji przewidziano, że skorzysta z ustawy 500 tys. gospodarstw domowych prowadzących działalność rolną.

Czytaj też:

3 tys. kWh rocznie dla rolników

Posty powiązane

error: Content is protected !!