Scroll Top
ple miedza kukurydza zboże lato

Czy rolnicy skorzystają na proponowanych zmianach w gospodarowaniu nieruchomościami ZWRSP?
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Czy rolnicy skorzystają na proponowanych zmianach w gospodarowaniu nieruchomościami ZWRSP?
Fot. Erich Westendarp z Pixabay

Jakie zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa?

Przewagą 30 głosów Sejm zadecydował o dalszym prowadzeniu prac nad  projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Rekomendując przyjęcie projektu, wiceminister Janusz Kowalski wskazał na 9 – jak to określił – konkretów.

– Po pierwsze, ułatwienie wydzierżawiania gruntów na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych – mówił i wyjaśniał, że z zasady wydzierżawiania przede wszystkim na rzecz gospodarstw rodzinnych wyłączone będą nieruchomości rolne, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków rolnych klasy VI i VIz wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i znajdujących się poza granicami obszarów, na których utworzono, ustanowiono lub wyznaczono formy ochrony przyrody.

– Konkret numer dwa: usprawnienie przekazywania gruntów Lasom Państwowym. Nieruchomości na Lasy będą przekazywane w prosty sposób w drodze umowy zamiast obecnie skomplikowanej procedury – zapowiedział wiceminister.

– Konkret nr 3 to pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł udzielać bezzwrotnej pomocy finansowej na budowę, remont czy rozbudowę dróg – mówił, a jak dodał, chodzi o drogi na nieruchomościach przekazywanych przez KOWR na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejny „konkret” skraca drogę pomocy udzielanej przez przejmowanie zadłużonych gospodarstw:

– Konkret nr 4 to możliwość oddłużenia osób prowadzących gospodarstwa rolne. Rolnik będzie mógł w zamian za spłatę zadłużenia przekazać KOWR własność swojej nieruchomości i jednocześnie dalej ją uprawiać jako dzierżawca. Jak ten mechanizm ma być realizowany w praktyce? Projekt przewiduje zapewnienie dalszej nieprzerwanej możliwości prowadzenia działalności rolniczej przez osoby fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne przez umożliwienie nabycia przez KOWR nieruchomości rolnej będącej ich własnością i spłaty przez KOWR w całości lub części ich zobowiązań powstałych w związku z wykonywaną działalnością rolniczą, a następnie umożliwienie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, która weszła w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa, z jej dotychczasowym właścicielem bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

– Konkret nr 5, czyli ułatwienia w spłacie zobowiązań wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – wiceminister tłumaczył, że „po dokonaniu odroczenia spłaty należności określony w umowie termin całkowitej spłaty należności będzie mógł zostać wydłużony o ten sam okres, na który udzielono odroczenia. W tym przypadku okres ten nie będzie mógł być jednak dłuższy niż 25 lat. Dotychczas było to 15 lat”.

– Konkret nr 6, czyli zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego.

Czynsz będzie ustalany z uwzględnieniem ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu.

Więcej:

Czynsz dzierżawny na nowych zasadach

– Konkret nr 7 jest bardzo ważny z punktu widzenia realizowanej w sposób profesjonalny polityki przez pana ministra Mariusza Błaszczaka, szefa resortu obrony. Chodzi o umożliwienie przekazywania nieruchomości na potrzeby związane z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej KOWR będzie mógł przekazywać nieruchomości również na potrzeby Sił Zbrojnych – zapowiedział wiceminister.

– Konkret nr 8 to ułatwienia w obrocie nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Projekt ustawy przewiduje wyłączenie stosowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha, zamiast, jak obecnie, do nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha bez względu na powierzchnię użytków rolnych – mówił wiceminister.

I wreszcie tak oto zaprezentował ostatnią, spośród ważnych jego zdaniem, proponowanych zmian:

– Konkret nr 9 – więcej ziemi dla gospodarstw rodzinnych. KOWR będzie miał pierwszeństwo w pierwokupie nieruchomości rolnych po to, by móc je później przeznaczyć na powiększenie gospodarstw rodzinnych. Projekt przewiduje wprowadzenie pierwszeństwa dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do wykonywania prawa pierwokupu w przypadku zbiegu tego uprawnienia określonego w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z prawem pierwokupu określonym w przepisach odrębnych.

Czytaj też o innych „konkretach”:

KOWR będzie „zabezpieczał” i „użyczał”

Posty powiązane

error: Content is protected !!