Scroll Top
facet myśli i wątpi

Czy uda się skonkretyzować pomysły, na które już wydano miliony?
Fot. Tumisu z Pixabay

Czy uda się skonkretyzować pomysły, na które już wydano miliony?
Fot. Tumisu z Pixabay

Spółki celowe KOWR powołane bez celu?

Nawet blisko trzy lata planów, liczone już po powołaniu spółek celowych KOWR, milionowe wydatki – i ciągle trwający etap „przygotowania koncepcji”, projektowania, oceny i analizy potencjału projektów. A wydawało się, że już powołując KOWR wiedziano, jak będzie wspierał rolnictwo.

Poseł Dorota Niedziela zapytała w interpelacji o cel i skutek wydatkowania przez KOWR milionów na powołanie spółek celowych.

„W ramach umowy inwestycyjnej KOWR powołał spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z kapitałem zakładowym w wysokości 2 mln zł. Kapitał pokrył ośrodek. Z kolei pod Częstochową w gminie Rędziny zgodnie z pierwotnymi planami do 2023 roku za 250 mln zł miał powstać (z inicjatywy byłego wiceministra rolnictwa Szymona Giżyńskiego) Jurajski Agro Fresh Park. W tym przypadku również powstała spółka celowa, której wspólnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa” – pisała poseł i pytała o wydatki, wyniki finansowe i cel powołania spółek przez KOWR.

Wiceminister Rafał Romanowski poinformował, że od 2017 roku KOWR powołał cztery spółki i tak jak poniżej opisał ich działalność i osiągnięcia.

Euro-Park Ząbkowice sp. z o.o.

Spółka została utworzona 27 stycznia 2022 r. przez KOWR oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. „Celem powstania spółki było utworzenie parku przemysłowego na terenie powiatu ząbkowickiego. Realizacja projektu wpisywała się w działanie przewidziane do realizacji w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w 2017 r. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tj. zgromadzenie szeregu podmiotów gospodarczych-inwestorów, a co za tym idzie rozwój regionu i wygenerowanie miejsc pracy. KOWR objął w tej spółce udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości rolnych (działka o powierzchni 123,5374 ha i o wartości 32 525 000 zł).

W 2023 r. realizuje następujące zadania:

– współpraca z Gminą Ząbkowice Śląskie w zakresie budowy infrastruktury,

– stworzenie we współpracy z wybranym projektantem koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego,

– przeprowadzenie przetargów na wykonanie projektów budowlanych i rozpoczęcie prac projektowych po przygotowaniu programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.

Jurajski Agro Fresh Park S.A.

Ta spółka została utworzona 16 listopada 2020 r. przez KOWR i Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. Celem spółki jest zrealizowanie inwestycji w postaci budowy rynku hurtu rolno-spożywczego. KOWR objął akcje w zamian za wkład niepieniężny w postaci dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 216,56 ha, o wartości 93 434 318 zł.

Na koniec stycznia 2023 r. spółka była na etapie wybierania pracowni architektonicznej w celu przeprowadzenia prac projektowych do planowanych inwestycji.

Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o.

Spółka została utworzona 10 czerwca 2020 r. w celu wybudowania i przekazania do eksploatacji terminalu przeładunkowego o charakterze intermodalnym, mającego wpływ na usprawnienie transportu w regionie kujawsko-pomorskim, w tym transportu towarów rolnych. KOWR objął udziały w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2 mln zł.

Spółka jest obecnie na etapie przygotowań do prac nad studium wykonalności dla inwestycji. Rozpoczęto przygotowywanie procedury na wybór wykonawcy studium wykonalności.

Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

Została utworzona 14 października 2022 r. Zgodnie z założeniami właścicielskimi, ma ona na celu wzmocnienie, w wymiarze lokalnym, stopnia wykorzystania infrastruktury, zasobów kadrowych oraz potencjału marketingowego polskich podmiotów funkcjonujących w sferze przetwórstwa rolno-spożywczego, a w konsekwencji zwiększenie udziału w rynku branżowym, poprawę wyników, działalności oraz kreowanie przyjaznych warunków współpracy operacyjnej między zakładami przetwórczymi, będącymi odbiorcami surowców rolnych a producentami rolnymi oferującymi te surowce. KOWR objął udziały w zamian za wkład pieniężny w wysokości 200 mln zł.

Obecnie jest na etapie organizacji swojej działalności, w tym przygotowania zaplecza, pozyskiwania specjalistów oraz narzędzi do pracy.

Czytaj też:

KOWR dołoży do Krajowej Grupy Spożywczej 700 mln zł

Co z tego będzie?

Jak wynika z tej informacji, wszystkie spółki – nawet dwie najstarsze, powołane w 2020 roku, są na etapie planowania i sondowania własnych możliwości. Wiceminister nie zechciał odpowiedzieć na pytanie o wyniki finansowe spółek, zasłaniając się niezatwierdzeniem wyników przez właściwe organy spółek – choć śmiem twierdzić, że gdyby miał się czym pochwalić, już by to było podane.

Pytany o plany dofinansowania z KPO i ewentualne zastąpienie tych środków przez budżet państwa, przyznał tylko, że istniały plany sfinansowania budowy terminalu intermodalnego ze środków KPO, a „Na obecnym etapie rozważane są zaś różne formy sfinansowania budowy tego terminalu”.

Zatem Emilianowo pozostało bez środków, a co do pozostałych spółek – wiceminister się nie wypowiedział.

Trzeba przypomnieć, że wielkie plany wiązane z Emilianowem wpisują się w inne wielkie plany, wielkie nadzieje i równie wielkie nierozwiązane problemy związane z transportem do i przez Gdańsk, także zboża.

Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z kolei może być traktowana jako… konkurencja dla GK KGS. Jak bowiem sama o sobie pisze, „posiada możliwości inwestowania, nabywania sprzedawanych spółek, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw czy też elementów ich majątku, a następnie restrukturyzowanie tych aktywów i przywracanie im zdolności do aktywnego udziału w rynku”, a „zamierza w pierwszym rzędzie dokonywać inwestycji” w:

– przemysł owocowo-warzywny,

– przechowalnie, sortownie, chłodnie i magazyny surowców rolnych,

– wstępne przetwórstwo mięsa, zwłaszcza ubojnie,

– przetwórstwo zbóż i roślin strączkowych,

– handel hurtowy produktami spożywczymi.”

Miało więc być pięknie. Czy i te inwestycje i wydatki zostaną uznane za chybione? Trzeba czekać na zatwierdzenie sprawozdań finansowych – i wnioski z nich.

Czytaj też:

Państwowe pieniądze do partyjnej dyspozycji? 

 

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!