Scroll Top
euro

Przedłuża się gospodarowanie środkami PROW 2014-2020.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Przedłuża się gospodarowanie środkami PROW 2014-2020.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Więcej na „Modernizację”, Współpracę” i „Gospodarkę wodno-ściekową”

Kolejne przemieszanie w kasie PROW. Rzutem na taśmę – któryś już raz – MRiRW próbuje wydać wszystkie środki dostępne z PROW 2014-2020.

Dopatrzono się m.in. braku pieniędzy na „Modernizację gospodarstw rolnych” i „Podstawowe usługi i odnowę wsi na obszarach wiejskich” – operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Pewnie z dużym trudem, zważywszy wcześniejsze opory ARiMR przed podaniem informacji na temat dostępnych środków…

Więcej:

Pieniędzy na dofinansowanie inwestycji publicznych na obszarach wiejskich jest za mało

Według stanu na koniec czerwca limit środków PROW to 81 801 737 247,76 zł, zawarto umowy lub wydano decyzje na 90,64% limitu, zrealizowano płatności na 72,74% limitu.

Na co mniej?

W ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, kwota wolnych środków wynosi obecnie ok. 117 mln euro, w ramach operacji typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” – 18 mln euro, dlatego też proponuje się zmniejszenie budżetu tych instrumentów wsparcia o taką właśnie kwotę.

W ramach operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” zmniejszenie budżetu nastąpi o 10 mln euro.

Z poddziałania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” nie wydano 15 mln euro.

Na co więcej?

Na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” proponuje się zwiększenie środków o ok. 79 mln euro.

Na działanie „Współpraca” – proponuje się zasilenie budżetu tego poddziałania dodatkowymi środkami w wysokości 40 mln euro;

Na działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” – operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – proponuje się zwiększenie alokacji tego instrumentu o 100 mln euro.

Posty powiązane

error: Content is protected !!