Scroll Top
gryka kwiaty

Będą dopłaty do sprzedanej gryki
fot. Artur Pawlak z Pixabay

Będą dopłaty do sprzedanej gryki
fot. Artur Pawlak z Pixabay

Zmieniona pomoc do sprzedanej pszenicy i kukurydzy i nowe dopłaty do gryki, a także zasady kredytów

To kolejne zmiany w zasadach pomocy dla rolników, którzy sprzedali pszenicę i kukurydzę, a nowa pomoc dla producentów gryki. Osoby planujące zaciągnięcie kredytu poznają nowe warunki ich udzielania.

Zawiera je przedstawiony projekt rozporządzenia, wprowadzającego zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiany mają na celu:

1) objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę,

2) podwyższenia z 50 ha do 300 ha powierzchni, do której mogą ubiegać się o pomoc producenci rolni, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy,

3) wprowadzenia w § 13zw przepisów, zgodnie z którymi łączna powierzchnia upraw, do których przyznano pomoc na podstawie § 13zt ust. 1, § 13zw ust. 1 oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762) nie może przekroczyć 300 ha,

4) podwyższenie stawek pomocy za sprzedaną od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. pszenicę i kukurydzę,

5) podwyższenie kwoty kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw i jednoczesne wydłużenie okresu spłaty tych kredytów w zależności od wysokości kredytu,

6) wprowadzenie współczynnika korygującego w przypadku dofinansowania transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich,

7) wprowadzenie odrębnych, korzystniejszych zasad ustalania limitów pomocy w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.

Zaproponowano przywrócenie terminu określonego na dzień 30 czerwca 2023 r. jako terminu składania wniosków o pomoc.

Poprzednie uregulowanie tych kwestii:

Fundusz Pomocy dla Ukrainy pomoże na rynku zbóż

Pomoc do sprzedanej pszenicy i kupionych nawozów

Transport zbóż i rzepaku do portów z dofinansowaniem 2 mld zł

 

Pomoc do sprzedanej pszenicy i kukurydzy

Zaproponowano wyższe stawki pomocy dla pszenicy i kukurydzy (dotyczą sprzedaży od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 r.) :

1) 1375 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

2) 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

3) 1265 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

4) 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5) 1100 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach;

6) 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach.

Proponuje się również objęcie pomocą pszenicy i kukurydzy sprzedanych do 30 czerwca 2023 r. zamiast do 15 czerwca 2023 r.

Ponadto zaproponowano podwyższenie do 3025 zł/1 ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej w okresie od 15 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. (pozostaje 2200 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy w przypadku sprzedaży pszenicy w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 14 maja 2023 r.).

Pomoc do sprzedanej gryki

Producentów gryki obejmie pomoc na warunkach analogicznych jak producentów pszenicy i kukurydzy.

Zaproponowano średni plon gryki na poziomie 1,6 t na 1 ha i stawki pomocy na poziomie:

1) 875 na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

2) 805 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

3) 700 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w pozostałych województwach.

Pomoc dla spółdzielni

Gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, maksymalny limit hektarów, do których można ubiegać się o pomoc jest ustalany jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli ta spółdzielnia poddała się lustracyjnemu badaniu w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Wskazano, jakie dodatkowe oświadczenie i dokumenty musi przedłożyć spółdzielnia produkcji rolnej oraz spółdzielnia rolników przy ubieganiu się o pomoc.

Kredyty

Zmiany polegają na wydłużeniu okresu stosowania dopłat w zależności od wysokości kredytu płynnościowego. Zgodnie z projektowanymi przepisami okres stosowania dopłat będzie nie dłuższy niż:

1) 36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000zł,

2) 48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł,

3) 60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł.

Ponadto zaproponowano wysokość kredytu na poziomie:

1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,

2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,

3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Transport do portów z limitem

Gdy ze złożonych wniosków będzie wynikać, że zapotrzebowanie na dofinansowanie transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich przekracza łącznie kwotę 200 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy będzie stosowany współczynnik korygujący. Powyższy współczynnik będzie obliczany jako iloraz kwoty 200 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków – zaproponowano.

Czytaj też:

Zmieniona pomoc do sprzedanych zbóż i oleistych

Posty powiązane

error: Content is protected !!